VÅR HISTORIA

 

ALLT BÖRJADE MED ETT BRONSGJUTERI

Sedan 1995 har vi på ett hantverksmässigt sätt tillverkat produkter och skulpturer i gotländska material. Stina Lindholm, som står för den största delen av formgivningen startade företaget med tanken att förmedla produkter med visuell kvalitet tillsammans med hög materialkänsla.

Efter sin utbildning på Konstfackskolan i Stockholm flyttade Stina Lindholm med sin familj till Gotland för att starta ett konstgjuteri för brons och betong. Intresset för gjutnings- tekniker kunde Stina utveckla på skolan och även sina kunskaper i olika material. Intresset för trädgårdsrummets möjligheter och den urbana miljön har alltid funnits, och Stina har inspirerats av moderna, klassiska och japanska trädgårdar. Förutom produktdesign gör Stina Lindholm även rumsliga gestaltningar, installationer och skulpturer. Det finns alltid innovation och förnyelse med i bilden när Stina Lindholm arbetar med gestaltning och design, främst i materialet betong.

Efter flytten till Pilgårds i Boge kunde företaget utvecklas. De olika gårdshusen kunde nyttjas på olika sätt. På gården som har anor från 1600-talet med sin genuina fauna av kulturväxter finns idag tillverkningsfabrik, butik och café, visningsträdgård, galleri, köksträdgård med växthus och ett vandrarhem - Gamla Folkskolan. 

I vår butik säljer vi våra produkter och ett antal utvalda varumärken. Vi väljer produkter med yttersta omsorg, letar efter det lilla extra med lågmäld lyx och bra design för hemmet och trädgården. Gården är ett besöksmål året om, men har flest besökare under högsäsong

EVERYTHING STARTED WITH A BRONZE FOUNDRY

Since 1995, we at the Sculpture Factory have, in a handcrafted way, manufactured products and sculptures in Gotlandic materials. Stina Lindholm, who accounts for most of the design, started the company with the idea of conveying products with visual quality together with a high sense of material.

After her education at the University of Arts & Crafts in Stockholm, Stina Lindholm moved with her family to Gotland to start an art foundry for bronze and concrete. Stina's interest in casting techniques could be developed by Stina at the school and also her knowledge of different materials. The interest in the garden space's possibilities and the urban environment has always existed, and Stina has been inspired by modern, classic and Japanese gardens. In addition to product design, Stina Lindholm also makes garden designs, installations and sculptures. There is always innovation and renewal in the picture when Stina Lindholm works with design and design, mainly in the material concrete.

After the move to Pilgårds i Boge, the company could be developed, and the various farmhouses could be used in different ways. At the farm that dates back to the 17th century with its genuine fauna of cultural plants, today there is a manufacturing factory, shop and café, display garden, gallery, kitchen garden with greenhouse and a hostel - Gamla Folkskolan.

In our store we sell our products and a number of selected brands. We choose products with the utmost care, looking for that little extra with low-key luxury and good design for the home and garden. The farm is a destination all year round, but has the most visitors during the high season.