KUNDER & UPPDRAGSGIVARE

SWECO  •  KONSERT OCH KONGRESS LOUISE DE GEER, NORRKÖPING  •  JÄRNVÄGSMUSEET, GÄVLE • TETRA PAC, LUND • ASTRA, SÖDERTÄLJE • GALLERIA NYCKELN, NYKÖPING • COOP IMMOBILIEN, BIEL BIENNE • THULE FASTIGHETE • EINAR MATTSON BYGG • SKANSKA • NCC • PEAB • VISBY FLYGPLATS • GOTLANDS TURISTFÖRENING • KRIMINALVÅRDEN, STOCKHOLM • LÄNSSTYRELSEN, GOTLAND • HELSINGBORGS KOMMUN • JOKKMOKKS KOMMUN • ÖSTERSUNDS KOMMUN • UPPSALA KOMMUN • VÄXJÖ KOMMUN • CASALL, STOCKHOLM • RESTAURANG STOCKHOLM, STOCKHOLM • RÅSUNDA FOTBOLLSSTATION, SOLNA • AMBASSADEN I SKOPJE, MAKEDONIEN • AMBASSADEN I NICOSIA, CYPERN • ÖSTERÅKERS KYRKOGÅRD • VISBY KYRKOGÅRD • BOGE KYRKOGÅRD • ÄRLA MINNESLUND, ESKILSTUNA • SOLLENTUNA TINGSRÄTT • FÖRSVARSHÖGSKOLAN, STOCKHOLM • HAGA TINGSHUS, STOCKHOLM • TYCHO BRAHESKOLAN, HELSINGBORG • RAMLÖSA BRUNNSHOTELL • RADIO GOTLAND • GÅSHAGA BRYGGA, LIDINGÖ • ERICSSON, GÖTEBORG • VISBY STRAND, KONSERT OCH KONGRESS • HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN • CENTRE COMMERCIAL DE MEYRIN SCHWEIZ • SF - BIOGRAF BERGAKUNGEN, GÖTEBORG • LÄNSMUSEET PÅ GOTLAND • VATTENFALL • NCC MARGARETAPLATSEN; HELSINGORG • RÅSUNDA FOTBOLLSTADIUM • MFL.


EXEMPEL PÅ TIDIGARE PROJEKT

GOTLANDSBÖNAN

REGION GOTLAND, sittplatser för offentligt bruk.

I uppdraget ingick att formge och producera en naturinspirerad sittmöbel för strandpromenaden i Visby. Sammanlagt 15 stycken sittstenar utplacerade och förankrades vid gångstråket mot havet. Platsen har fått en ny identitet och stenarna är flitigt använda av såväl stora som små personer.

GOTLAND BEEN

REGION GOTLAND, seating for public use.

The assignment included designing and producing a nature-inspired seating for the promenade in Visby. A total of 15 seats were deployed and anchored at the walkway towards the sea. The place has got a new identity and the stones are frequently used by both large and small people.


BLAND STOCKAR & STEN

ROSENDALS TRÄDGÅRDAR, Stockholm. 

Uppdrag att skapa en inspirationsträdgård med sten, växter och vatten. Trädgården är formgiven för att skapa ett rum med hög materialitet, lekfullhet och växtkraft. Där form, växter, skuggor och ljus skapar en plats för kontemplation och sinnesfrid.

BETWEEN LOGS & STONES

ROSENDALS GARDENS, Stockholm.

Mission to create an inspirational garden with stone, plants and water. The garden is designed to create a room with high materiality, playfulness and plant power. Where form, plants, shadows and light create a place for contemplation and peace of mind


JAG SITTER PÅ EN STEN

JÄRFÄLLA KOMMUN, sittmöbel, Barkaby, Järfälla

En sittplats där varje sten har ett eget uttryck. Stenarna är delade och polerade på ytan. Iden är ett lekfullt sätt att arbeta med natursten, och att kunna få se och ta på strukturen som finns innanför en sten som skapats av inlandsisen för tusentals år sedan. Stenarna är monterade på en cortenbalk som är monterad i den underliggande markplattan av betong.

I SIT ON A STONE

JÄRFÄLLA MUNICIPALITY. Barkaby, Järfälla.

A seat where each stone has its own expression. The stones are split and polished on the surface. The idea is a playful way to work with natural stone, and to be able to see and touch the structure that exists inside a stone created by the ice sheet thousands of years ago. The stones are mounted on a core beam which is mounted in the underlying ground plate of concrete


RONDELLKULA

REGION GOTLAND Uppdrag utsmyckning av rondell vi inomhusarenarena, ICA MAXI ARENA, Visby.

Ett samarbete med Region Gotland att utföra en utsmyckning bestående av klot som hänvisar till verksamhetens art på idrottsarenan Ica Maxi Arena.

THE GLOBE

REGION GOTLAND Assignment decoration of roundabout we indoor arena, ICA MAXI ARENA, Visby.

A collaboration with Region Gotland to carry out a decoration consisting of globes that refers to the nature of the activity at the sports arena Ica Maxi Arena.


LÄNGBÄNKEN

SKANSEN,  STOCKHOLM. Uppdrag uppvärmd sittmöbel för mötesplatsen vid Spegeldammen på Skansen.

En sittplats som får sin uppvärmning av återflödet från fjärrvärmen på platsen. Uppdraget var att skapa en stor inbjudande sittmöbel för såväl stora som små. Material och utförande skulle ha en beständighet av 50 år och bli ett signum för platsen. Bänken är tillverkad i betong och stål.

THE LONG BENCH

SKANSEN, STOCKHOLM. Assignment of heated seating for the meeting place at the Spegel Dam at Skansen.
A seat that gets its heating back from the district heating on the site. The assignment was to create a large inviting seating furniture for both large and small. Material and workmanship would have a durability of 50 years and become a hallmark of the place. The bench is made of concrete and steel.


RONDELL GESTALTNINGAR

Den skulpturala formen och ljuset - det materiella och det immateriella – använder Stina för att arbeta med rumsligagestaltningar och konstnärliga uttryck. Hon har utformat flera rondeller med och utan belysning. 

2000 Gestaltade rondeller: Ljusbelagd Form – infartsrondell, Jönköping.

2001 Gjorde hon ett gestaltningsprogram genom medel från Vägverket kallat Ljusbelagda Rondellformer.

2001 Vann gestaltningstävling av 4 stycken E6 infartsrondeller, Vägverket Umeå 2004 (projektet förverkligades inte)

2001 Från Natur till Kultur, rondell Visby

2015 ICA Arena Rondell, Visby.

ROUNDABOUTS

The sculptural form and the light - the material and the intangible - use Stina to work with spatial planning and artistic expressions. She has designed several roundabouts with and without lighting.

2000 Designed roundabouts: Light-coated Form - Inlet roundabout, Jönköping.

2001 Did she make a design program by means of funds from the Swedish Road Administration called Light-Lighted Rondellforms.

2001 Water design competition of 4 E6 entrance rounds, Swedish Road Administration Umeå 2004 (the project was not realized)

2001 From Nature to Culture, roundabout Visby

2015 ICA Arena Rondell, Visby


WALDENSTEN - HORISONTEN, GOTLAND

Uppdrag av konstnären Waldensten att överföra en linjeteckning till en befintlig betongvägg. Teckningen är blästrad i väggen.

WALDENSTEN - HORISONTEN, GOTLAND

Commissioned by the artist Waldensten to transfer a line drawing to an existing concrete wall.The drawing is blasted in the wall.


VINDARNAS TORG, UMEÅ UNIVERSITET

På uppdrag av Statens Konstråd, projektera och producera Konstnären Mandana Moggdahams verk för Umeå Universitet. Samtliga delar har gjorts i original, avgjutits i betong och monterats på plats.

THE SQUARE OF THE WINDS, UMEÅ UNIVERSITY

On behalf of the Danish Arts Council, project and produce the artist Mandana Moggdaham's work for Umeå University. All parts have been made in original, casted in concrete and assembled in place.


NYA KAROLINSKA SJUKHUSET, SOLNA

Sittbänkar i form av små stenar i olika storlekar och former.

NEW KAROLINSKA HOSPITAL, SOLNA

Seating benches in the form of small stones in different sizes and shapes.


GOTLANDS MUSEUM, VISBY

Receptionsdisk, säkerhetsmontrar och väggbeklädnad av betong i Spillingsrummet.

GOTLANDS MUSEUM, VISBY

Reception desk, safety stands and wall covering of concrete in the playroom.


TERACOM, STOCKOLM

Entrédisken skall appellera till Kaknästornet som varoch är centrum i radio- och TV-nätet för Teracoms radio- och TV-trafik i Sverige. Namnet kommer från Kaknäs, en av fyra kungsgårdar som låg här.

TERACOM, STOCKHOLM

The entrance ticket must appeal to the Kaknästornet, which is also the center of the radio and TV network for Teracom's radio and TV traffic in Sweden. The name comes from Kaknäs, one of four royal farms that lay here.


LANTMÄTERIET, VISBY

Uteplatser för personal och besökare till Lantmäteriet och Tingsrätten.

LANTMÄTERIET, VISBY

Patios for staff and visitors to the Land Survey and the District Court


PRIVATA TRÄDGÅRDAR

Under åren har vi format och producerat flera uterum för privat bruk.

PRIVATE GARDENS

Over the years, we have formed and produced several outdoor spaces for private use.


UPPE & NERE, SLITE

är en rastplats i närheten av kalkbrottet i Slite. Rastplatsen ligger på den högsta punkten i Slite och här kan man se ut över havet, Bogeviken och kalkbrottet.

UPP & BELOW, SLITE

is a resting place near the limestone quarry in Slite. The rest area is located at the highest point in Slite and here you can look out over the sea, the Boge Bay and the quarry.


BADRUM & KÖK

Under all år som vi arbetat med betong har vi också producerat för privatkunders räkning olika enheter till kök och badrum. Köksbänkar, diskbänkar, köksöar, hoar för badrum och kök mm. bara för att nämna några.

BATHROOMS & KITCHEN

During all the years we worked with concrete, we have also produced various units for kitchen and bathroom for perivate customers. Kitchen counters, sinks, queues, hoars for bathrooms and kitchens.