LATEST NEWS

AKTUELLT


LARS HÅKANSSON

På Skulpturfabriken visas mellan den 23 juni och 15 juli ett urval av äldre men också nya föremål av silversmeden Lars Håkansson. Den 23 juni är det även bokrelease för en bok som presenterar hans arbeten från 1978 och fram till idag: 925. Silversmed Lars Håkansson, med introduktion av professor emeritus Kerstin Wickman.

Lars Håkansson har en gedigen hantverksutbildning och arbetade som lärling i en silververkstad i Lund med corpus och kyrksilver. Efter avlagt gesällprov utbildade han sig till industridesigner på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Han har haft egen verkstad sedan 1978. Han har också parallellt under några år arbetat som industridesigner och formgivare.

Lars Håkansson är representerad på många museer och i privata samlingar i Sverige och utomlands.

År 2016 erhöll han Region Skånes kulturpris. I motiveringen stod: ”Lars Håkansson belönas för ett konstnärskap som kännetecknas av såväl tekniskt raffinemang som uppsluppen formglädje samt ett livslångt och konsekvent experimenterande med silverplåtens möjligheter. Hans begåvningar – för teknik och konst – förenas i ett mästerligt konstnärskap som sedan decennier präglas av att besjäla den enkla formen.”

Fotograf Viveca Ohlsson, Kulturen

The Skulpturfabriken shows a selection of older but also new objects from the silver smith Lars Håkansson between 23 June and 15 July.On June 23, there is also a book release for a book that presents his work from 1978 until today: 925. Silversmith Lars Håkansson, with introduction of professor emeritus Kerstin Wickman.

Lars Håkansson has a solid craft education and worked as an apprentice in a silver workshop in Lund with corpus and church silver. After graduating, he trained as an industrial designer at the University of Design and Crafts in Gothenburg. He has had his own workshop since 1978. He has also worked as an industrial designer and designer for several years.

Lars Håkansson is represented at many museums and in private collections in Sweden and abroad.

In 2016 he received Region Skåne's cultural prize. The motivation stated: "Lars Håkansson is rewarded for an artistry that is characterized by both technical sophistication and hilarious form joy, as well as a lifelong and consistent experimentation with the silver plate's possibilities. His talents - for technology and art - are united in a masterful artistry that for decades has been characterized by enlightening the simple form. "

Fotograf Viveca Ohlsson, Kulturen


KATIA COLT

Katia is educated at Konstfack, The University of Arts & Carfts in Stockholm, the line for ceramics and glass, and at the Formakademin in Lidköping. She works in Stockholm at the studio association G-Studion in Gustavsberg. And is a member of the pottery group Kaolin.

She builds her works by ringing and thumbing. The impressions from the hands and the clear joints give the objects its powerful character. She usually lets the forms grow during the course of the work

Katia's work will be shown at the Skulpturfabriken in Gallery Vagnslidret from July 14 - August 3

Katia är utbildad vid Konstfack, linjen för keramik och glas, och på Formakademin i Lidköping. Hon är verksam i Stockholm i ateljéföreningen G-Studion i Gustavsberg. Och medlem i keramikgruppen Kaolin.

Hon bygger sina verk genom ringling och tumning. Avtrycken från händernas arbetande och dom tydliga skarvarna ger objekten dess kraftfulla karaktär. Hon låter oftast formerna växa fram under arbetets gång.

Katias verk kommer att visas på Skulpturfabriken i Galleri Vagnslidret fr.o m den 14 Juli - 3 augusti